نرم‌افزار جامع مدیریت ساینا رسانه

نرم‌افزار جامع مدیریت ساینا رسانه تنها یک تحریریه خبر نیست و می‌تواند تمامی نیازهای یک مجموعه خبری را با بررسی کامل مسائل فنی، تحت پوشش قرار دهد.
کلید واژه ها: